Doreming > Cài đặt > Quản lý nhóm > Cài đặt quản lí nhóm

Cài đặt quản lí nhóm

img

2 years ago Cập nhật


【Dành cho quản lí】

Trước khi cài đặt người quản lý nhóm, cần thiết lập quản lý quyền của người quản lý. Về Quản lý  quyền, tham khảo tại đây.

  1. Chọn Thiết lập- Quản lý nhóm.


  2. Click vào biểu tượng hình người của nhóm muốn cài đặt người quản lý.


  3. Mở tab Quản lý , chọn Thêm vào.


  4. Khi đó bảng danh sách các nhân viên sẽ được hiển thị. Click vào nhân viên muốn cài đặt trở thành quản lý, sau đó chọn Xác nhận.


  5. Tại màn hình xác nhận, cài đặt Quyền hạnKỳ hạn, sau đó chọn Gửi.
    Về cách cài đặt Quyền hạn, tham khảo tại đây.


  6. Xác nhận xem quản lý mới đã được thêm vào hay chưa. 


Vừa rồi là các bước tiến hành cài đặt quản lý.Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll