thay đổi đăng nhập ID

img

5 years ago Cập nhật

 Thay đổi ID đăng nhập

【Dành cho nhân viên】

Xin giới thiệu trình tự thay đổi đăng nhập ID.

ID đăng nhập sẽ được thay đổi từ trang của nhân viên. 

ID đăng nhập do nhân viên tự thay đổi. Người quản lí không thể thay đổi ID đăng nhập của nhân viên.

1. Nhấp chọn Khác - Thông tin tài khoản
  2. Nhập ID mong muốn vào ID đăng nhập, sau đó chọn Cập nhật

    • ID đăng nhập gồm 5~ 40 ký tự.
    • ID đăng nhập có thể bao gồm chữ thường và các ký hiệu dưới đây. ( Không chứa chữ viết hoa)
     @!#$%&'*+-/=?^_`{|}~. 


     3. Thay đổi ID đăng nhập thành công


      CHÚ Ý:

     - Không đăng kí được nếu sử dụng trùng với ID đã đăng kí.

     - Hãy sử dụng ID đăng nhập mới từ lần đăng nhập trước.

     - Trình tự thay đổi ID đăng nhập đến đây là hết.

     Bạn có thấy bài viết này hữu ích
     Scroll