Doreming > Lịch làm việc > Lịch làm việc (Danh sách tính năng) > Yêu cầu/ xác nhận lịch làm việc( thao tác của nhân viên)

Yêu cầu/ xác nhận lịch làm việc( thao tác của nhân viên)

img

3 years ago Cập nhật【Dành cho nhân viên】

Tiến hành yêu cầu lịch làm việc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tại đây, nhân viên không chỉ tiến hành yêu cầu công việc mà còn có thể tiến hành yêu cầu nghỉ phép.                                                                                                                                                                                         (Yêu cầu chỉ có thể có thể tiến hành với công việc sắp tới, không thể tiến hành công việc trước đó).


 1. Chuyên cần- Click vào Tự yêu cầu ca làm việc.

 •      
           2. Nhập lịch làm việc và yêu cầu

        
      

1. -Đi làm/ Nghỉ phép:  Lựa chọn ngày nghỉ, ngày làm việc muốn yêu cầu.

    - ID : Có thể lựa chọn nếu có sẵn mẫu lịch làm việc.

    - Bắt đầu- kết thúc: Nhập thời gian bắt đầu, kết thúc. Sau khi chọn mẫu ca, thời gian làm việc sẽ tự động được hiển thị.

    - Ghi chú: Sử dụng khi muốn viết ghi chú gửi tới quản lý.

    -+:Click vào biểu tượng dấu công,  số dòng sẽ tăng lên , khi đó có thể yêu cầu nhiều ca trong cùng một ngày. 

    - Clear (Biểu tượng cục tẩy) :Dùng để xóa những nội dung đã nhập.

 2. Click vào biểu tượng lưu.  

  3. Sau khi thực hiện những bước trên trên màn hình sẽ hiển thị trạng thái Đang yêu cầu.


   Tại cột Câu trả lời của nhà quản lý, sẽ hiển thị trạng thái  [ Đang yêu cầu/Được chấp nhận/Thay đổi/Không được chấp nhận]  ứng với phản hồi của quản lý về ca làm đã yêu cầu .

   ※Đến khi nhà quản lý xác nhận , nhân viên có thể tái yêu cầu lịch

   •  Đang yêu cầu: trạng thái đợi hồi đáp từ nhà quản lý.

   • Không được chấp nhận: Ca yêu cầu bị từ chối, hãy chỉnh sửa lại yêu cầu.

   • Được chấp nhận : Ca làm việc theo yêu cầu đã được phê duyệt

    • Nếu nhà quản lý xác nhận lịch làm việc , sẽ có hiển thị dấu tích tại cột xác nhận. Sau khi được xác nhận , nhân viên sẽ  không thể yêu cầu lịch làm việc.

     • Thay đổi: Ca đã được đăng ký bởi quản lý có thay đổi so với ca yêu cầu.


     4.  Lịch làm việc được xác nhận hoặc  phê duyệt bởi nhà quản lý  sẽ được hiển thị tại mục Kết quả thực tế đi làm.

     ※Tại thiết lập của doanh nghiệp, có thể lựa chọn bảng phân loại ngày làm ngày nghỉ một cách hiệu quả. Đồng thời , trong trường hợp đã có sẵn mẫu ca, có thể nhập tại mẫu đó.

     Chi tiết về Mẫu ca, tham khảo tại đây.


     Bạn có thấy bài viết này hữu ích
     Scroll