Tìm kiếm kết quả thực tế đi làm

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Dưới đây là giới thiệu về tính năng tìm kiếm kết quả thực tế đi làm.

Tại màn hình hiển thị kết quả thực tế đi làm, bạn có thể sử dụng các điều kiện cụ thể để tìm kiếm.

Hãy sử dụng các điều kiện này tùy vào mục đích tìm kiếm.

Chọn biểu tượng kính lúp trên trang Kết quả thực tế đi làm. Khi đó, form tìm kiếm sẽ được hiển thị.


Nhập các mục tìm kiếm, nhấn chọn Tìm kiếm. Khi đó, kết quả thực tế đi làm sẽ được hiển thị tương ứng với các mục tìm kiếm đã thiết lập trước đó.

(Khi chọn Xóa, các mục tìm kiếm được thiết lập sẽ bị xóa.)


 • Nhóm: chỉ định nhóm theo mong muốn và tìm kiếm.
  Khi chọn nhóm, bạn có thể tiến hành tìm kiếm trong các nhóm trong ngày, hoặc trong các nhóm chính.
  Tìm kiếm trong các nhóm trong ngày:Bạn có thể tìm kiếm kết quả thực tế đi làm của nhân viên tại nhóm mà nhân viên tiến hành công việc thực tế dù nhòm này không phải nhóm chính nơi nhân viên trực thuộc. Tính năng này được sử dụng khi bạn muốn tìm kiếm kết quả thực tế đi làm của nhân viên thực hiện công việc support.
  Tìm kiếm tại nhóm chính:Tìm kiếm kết quả thực tế đi làm của nhân viên trong nhóm chính của nhân viên, không liên quan đến nhóm mà nhân viên tiến hành công việc. • Nhân viênChỉ định nhân viên và tiến hành tìm kiếm. Sau khi chọn nhóm như bước trên, bạn có thể lựa chọn nhân viên trong nhóm.

 • Chỉ định thời gian:Chọn trọng các lựa chọn Ngày - Tháng - Kỳ hạn.
  ※Với trường hợp chỉ định kỳ hạn, nếu không lựa chọn nhân viên cụ thể thì thời gian hiển thị tối đa là 42 ngày. 
  (Nếu đặt với một nhân viên cụ thể thì không có thời gian hiển thị tối đa)

 • Nhóm ngày thanh toán:Trong trường hợp có nhiều nhóm ngày thanh toán, bạn có thể xác nhận thời gian lao động của nhân viên với từng nhóm ngày thanh toán.

 • Chức vụ:Chọn lọc nhân viên theo chức vụ. Tính năng này sử dụng khi muốn thêm phụ cấp chức vụ cho nhân viên.

 • Kết quả làm việc: Tìm kiếm kết quả làm việc về công việc, vắng mặt, lương,...

 • Thời gian: Tìm kiếm thời gian lao động
  Tìm kiếm nhân viên làm việc với thời gian 1 ngày hơn ●● giờ、●●giờ、dưới●●giờ

 • Thời gian giải lao:Tìm kiếm thời gian giải lao
  Tìm kiếm nhân viên nghỉ giải lao với thời gian 1 ngày hơn ●● giờ、●●giờ、dưới●●giờ

 • Tình trạng xác nhận:Có thể tìm kiếm với chỉ định về người xác nhận và tình trạng xác nhân. Người xác nhận được chia thành: Cá nhân, quản lý nhóm, quản lý nhóm chính, quản lý tầng lớp, quản lý công ty, tình trạng xác nhận gồm: được chấp nhận và không được chấp nhận.
  Ví dụ: Tìm kiếm nhân viên chưa hoàn thành phê duyệt cá nhân. Từ đó hãy nhắc nhở nhân viên thực hiện phê duyệt cá nhân.

 • Lịch làm: Xác nhận nhân viên có đi làm theo lịch làm hay không.
  Có lịch làm- Không có thành tích : Nhân viên đăng ký lịch làm nhưng không có kết quả thực tế đi làm ( nghỉ làm).
  Không có lịch làm - Có thành tích: Nhân viên không đăng ký lịch làm nhưng vẫn có kết quả thực tế đi làm.
  Có lịch làm- Có thành tích : Nhân viên đăng ký lịch làm và có kết quả thực tế đi làm.

 • Chấm công:Bạn có thể xác nhận xem liệu nhân viên có chấm công hay không. Lựa chọn giữa Không chấm công đi làm/ Không chấm công tan ca/ Có chấm công đi làm, tan ca.

 • Khác
  • Có thay đổi thành tích: Tìm kiếm thành tích được thay đổi
  • Đến muộn: Tìm kiếm trường hợp đến muộn
  • Tan ca sớm: Tìm kiếm trường hợp tan ca sớm
  • Có nhiều thành tích trong cùng một ngày: Tìm kiếm ngày có nhiều thành tích. Ví dụ: Nghỉ nửa ca sáng, đi làm ca chiều,..
  • Chưa nhập thời gian:Tìm kiếm những kết quả thực tế chưa nhận thời gian do quên chấm công hoặc tìm kiếm kết quả công việc chưa nhập thời gian ( vào ngày nghỉ cố định hoặc nghỉ làm,...)
  • Hỗ trợ làm việc: Tìm kiếm thành tích làm việc tại nhóm không phải nhóm trực thuộc (Ví dụ: Hỗ trợ làm việc...)

 • Từ khóa: Có thể tìm kiếm bằng mã số nhân viên và tên.


勤務実績の検索については以上です。

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll