Doreming > Dành cho nhân viên > Cách sử dụng lịch làm việc và thành tích làm việc > Đăng ký/Sửa đổi kết quả thực tế đi làm (thao tác của nhân viên)

Đăng ký/Sửa đổi kết quả thực tế đi làm (thao tác của nhân viên)

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho nhân viên】
Xin giới thiệu trình tự sửa đổi . đăng kí thực tế làm việc của nhân viên.

Nếu quên chấm công, hãy sử dụng sửa đổi thời gian nghỉ.

Dành cho nhà quản lí 

Không có quyền chỉnh sửa . đăng kí thực tế 

Quyền chỉnh sửa đăng kí kết quả làm việc cho nhân viên.

Đăng ký hồ sơ công việc mới

Sửa kết quả thực tế trong danh sách hồ sơ công việc

Sửa kết quả thực tế từ màn hình chi tiết hồ sơ công việc


Đăng kí hồ sơ công việc mới.

Đây là trình tự đăng nhập từ  Màn hình chi tiết hồ sơ công việc.

1. Nhấn  vào thực tế làm việc - chấm công


2. Nhấp vào + Đăng ký mới ở phía trên bên trái


3. Nhập thực tế ở màn hình chi tiết , và nhấn đăng nhập* đánh dầu là mục bắt buộc. 

Nhân viên: Tên nhân viên sẽ được hiển thị.

Mã số nhân viên: mã số  nhân viên của nhân viên được hiển thị.

Ngày làm việc: Chọn ngày làm việc. Nó là một mục bắt buộc. (Không thể nhập ngày trong tương lai)

Nhóm: Nhóm chính mà nhân viên thuộc về được đặt tự động. Vui lòng thay đổi nhóm nếu bạn đi làm việc trong một nhóm khác như đi trợ giúp công việc.

Kết quả công việc: Chọn kết quả công việc.

Gia hạn thời gian gia hạn sớm: Nếu bạn gia hạn gia hạn sớm, hãy nhập thời gian bắt đầu và kết thúc của chuyến khởi hành sớm.

(* Có thể chỉnh sửa khi có quyền chỉnh sửa thời gian gia hạn / gia hạn sớm)

Hồ sơ công việc: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc công việc. Nó là một mục bắt buộc.

Tiện ích mở rộng: Nếu được gia hạn, hãy nhập thời gian bắt đầu và kết thúc của tiện ích.

(* Có thể chỉnh sửa khi có quyền chỉnh sửa thời gian gia hạn / gia hạn sớm)

Thời gian ghỉ trưa : Chỉnh thời gian nghỉ trưa. Thời gian nghỉ , nhấp vào nút chỉnh sửa sẽ hiển thị trường nhập thời gian.

Đi muộn: Nếu bạn đến trễ, hãy nhập số phút bạn  đến trễ.

Lý do hủy: Chọn lý do hủy .

Nghỉ sớm: Nhập số phút bạn muốn nghỉ sớm.

Lý do hủy: Chọn lý do hủy khi hủy nghỉ.

Làm tròn: Không thực hiện (Bạn không thể thay đổi trên trang  của nhân viên.)

Chi phí vận chuyển đi lại: Nhập khi chi phí đi lại, như du lịch xảy ra.

Ghi chú: Viết ra lý do đăng ký và lý do sửa chữa. Nội dung đã nhập có thể được nhà quản lí xác nhận. 

 Chỉnh sửa thực tế thống nhất với thực tế làm việc.

Có thểchỉnh sửa thực tế làm việc Nhập trực tiếp từ màn hình danh sách

Dưới đây là phương pháp hiệu chỉnh hồ sơ công việc khi quên thời gian nghỉ và đúng giờ vào ngày làm việc đã lên lịch.

Chỉnh sửa thực tế từ màn hình thực tế làm việc.

Nếu sử lí từng mục không sử lí được, sử dụng ở màn hình thống nhất thực tế hay thời gian nghỉ tập hợp. 

Xin giới thiệu chỉnh sửa thời gian nghỉ ở dưới đây.

Nếu thời gian nghỉ tập hợp được cho phép, các chỉnh sửa được thực hiện.

Cách chỉnh sửa đăng kí thực tế đi làm của trang nhân viên đến đây là hết.

※Có thể xuất thực tế đi làm mỗi tháng bằng PDF.
Hãy xác nhận ở đây


Thực tế làm việc  được đăng kí. 


Các kết quả thực tế được đăng ký thủ công có màu vàng ở chế độ nền.

 Nhấn vào thực tế  làm việc - chấm côngNếu bạn không dán ngày ca làm việc được bật, kết quả công việc sẽ tự động hủy.
chỉnh sửa kết quả trực tiếp.

Thay đổi kết quả công việc để làm việc.

Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc vào trường bản ghi công việc.

Cũng nhập lý do đăng ký / sửa chữa trong cột nhận xét.

Một kiểm tra được tự động nhập vào.

Nhấn vào cập nhập (Kết quả thực tế với  sẽ được cập nhật) .

Kết quả được cập nhập, xác nhận thực tế hoàn thành. 


Các kết quả thực tế được đăng ký thủ công có màu vàng ở chế độ nền.

1. Nhấn vào thực tế  làm việc - chấm công.


2. Nhấn vào ngày muốn chỉnh kết quả.

3. Kết quả chỉnh sửa được hiển thị. Nhấn vào tập hợp ngày nghỉ.4. Tập hợp ngày nghỉ,  nhập lý do chỉnh sửa trong cột nhận xét, nhấp vào cập nhật dưới cùng.
Quay trở lại danh sách kết quả, giờ làm việc, thời gian nghỉ, cột nhận xét được cập nhật.Các kết quả thực tế được đăng ký thủ công có màu vàng ở chế độ nền.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll