Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Lịch làm việc > Dấu ※ hiển thị trên lịch có ý nghĩa gì

Dấu ※ hiển thị trên lịch có ý nghĩa gì

img

2 years ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Có nhiều trường hợp, trên màn hình Ca làm theo tháng có xuất hiện dấu ※.
Dấu『※』này hiển thị khi người dùng chỉ nhập thời gian bắt đầu-kết thúc mà không dùng mẫu ca để đăng ký, hoặc khi  đăng ký nhiều ca làm trong cùng một ngày.

Khi trỏ chuột vào dấu 『※』này, thời gian đăng ký ca sẽ được hiển thị.

Chi tiết về mẫu ca, tham khảo tại đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll