Không thể đăng nhập

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho Quản lý】 【Dành cho nhân viên】

※Nhân viên hãy nhờ quản lý xử lý. 

※Nếu Quản lý không thể đăng nhập, hãy nhờ những quản lý có quyền hạn khác xử lý. 
Trường hợp chỉ có một quản lý điều hành, liên hệ Tại đây

Bạn không thể đăng nhập có thể là do quên ID đăng nhập hoặc mật khẩu.

Tham khảo các cách xử lý dưới đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll