Quên ID đăng nhập

img

1 year ago Cập nhật

Nhân viên hãy xác nhận ID đăng nhập với Quản lý.

Quản lý có thể xác nhận ID đăng nhập của nhân viên theo các bước dưới đây.

 1. Click vào Thiết lập- Nhân viên


 2. Click vào tên nhân viên 3. ID đăng nhập được hiển thị tại phần trên của Thông tin cơ bản  ID đăng nhập được ghi trong Thư mời đăng ký tài khoản  và trong Thư yêu cầu cài đặt mật khẩu nên bạn có thể xác nhận ID của mình qua các loại mail này.

  【Mẫu thư mời đăng ký tài khoản】


  ※Bạn cần lưu ý rằng ID ghi trong thư mời đăng ký sẽ không có hiệu lực trong trường hợp thay đổi sang ID đăng nhập theo mong muốn của mình.


  【Mẫu thư yêu cầu cài đặt mật khẩu】


  ※Gửi thư yêu cầu cài đặt mật khẩu xác nhận tại đây
  Cách thức thông báo ID đăng nhập cho Nhân viên xác nhận tại đây
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll