(Quản lý nhóm) Không thể đăng ký nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý

Có thể do quyền hạn của nhà quản lý bị hạn chế.

Trường hợp mục Nhân viên trong Quản lý quyền hạn được thiết lập ở chế độ Không thể sử dụng hoặc Chỉ tham chiếu, nhà quản lý nhóm sẽ không thể đăng ký nhân viên.

Hãy yêu cầu quản lý doanh nghiệp thiết lập lại quản lý quyền hạn. 

※Chi tiết về xác nhận quyền hạn, tham khảo tại đây.Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll