(Quản lý nhóm) Không thể đăng ký lịch làm việc

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý

Trường hợp người quản lý nhóm không thể đăng ký được lịch làm việc, có thể nghĩ tới những nguyên nhân sau:

  • Quản lý nhóm không được thiết lập quyền hạn đăng ký lịch làm việc.
  • Đăng ký lịch vào thời gian trong quá khứ.
  • Lịch đã được đăng ký từ trước

 

 Quản lý nhóm không được thiết lập quyền hạn đăng ký lịch làm việc

Có thể do hạng mục Lịch làm việc trong Quyền quản lý được thiết lập ở chế độ Không thể sử dụng hoặc Chỉ tham chiếu.
Quản lý nhóm có thể thực hiện đăng ký lịch làm việc sau khi thay đổi  thiết lập về chế độ Chỉnh sửa.
Hãy yêu cầu nhà quản lý doanh nghiệp xác nhận lại việc quản lý quyền hạn.

※Về các bước xác nhận quyền hạn, tham khảo tại đây.

 

Đăng ký lịch vào thời gian quá khứ

Không thể đăng ký, chỉnh sửa lịch làm việc của những ngày thuộc vào thời gian trong quá khứ.

※Có thể tiến hành chỉnh sửa lịch làm việc trong quá khứ tại màn hình thành tích đi làm thực tế.
Chi tiết tham khảo tại đây.

 

Lịch đã được đăng ký từ trước

Không thể đăng ký/ chỉnh sửa ca từ sau khi ca được thiết lập.

Có thể đăng ký/ chỉnh sửa lại lịch làm việc sau khi xóa thiết lập.

Về các bước đăng ký lịch làm việc, tham khảo tại đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll