Có thể do hệ thống đã được thiết lập không hiển thị menu kết quả thực tế đi làm.

Trong trường hợp ở mục Kết quả thực tế đi làm theo ngày/tháng trong quản lý quyền hạn được đặt ở chế độ Không thể sử dụng.
Hãy yêu cầu nhà quản trị doanh nghiệp chỉnh sửa lại quản lý quyền hạn.

Về các bước xác nhận quyền hạn, tham khảo tại đây.