Xác nhận quyền hạn quản lý nhóm đang được cấp

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý

Bài viết này sẽ giới thiệu trình tự các bước xác nhận các quyền hạn mà quản lý nhóm được cấp.

Tùy thuộc vào quyền hạn được cấp mà các thao tác trên menu có thể bị hạn chế.

Dưới đây là các bước xác nhận quyền hạn của quản lý nhóm và các bước xác nhận nội dung thiết lập của các quyền hạn đó.

 

Xác nhận quyền hạn được cấp cho quản lý nhóm.

 1. Chọn Thiết lập- Quản lý nhóm. 2. Click vào biểu tượng hình người trong danh sách nhóm.


 3. Mở tab quản lý, người quản lý nhóm sẽ được hiển thị. Click vào tên quản lý.
 4. Các quyền hạn mà quản lý được cấp sẽ hiển thị trên màn hình chi tiết.

  Trên đây là các bước xác nhận quyền hạn của quản lý nhóm.

 

 Xác nhận nội dung thiết lập quyền hạn đang được cấp

 1. Chọn Thiết lập- Quản lý nhóm.


 2. Chọn Quyền hạn.


 3. Màn hình hiển thị những quyền hạn đang được đăng ký. Click vào tên quyền hạn muốn xác nhận nội dung thiết lập.


 4. Nội dung thiết lập sẽ được hiển thị.


  Click vào tab quản lý, nhân viên có quyền hạn tương ứng sẽ được hiển thị.

Trên đây là các bước xác nhận nội dung quyền hạn.Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll