Quản lý nghỉ phép có lương

img

3 years ago Cập nhật


【Dành cho quản lý】

Bài viết này giới thiệu thứ tự các bước quản lý tự động nghỉ phép có lương.

Bước 1  Đăng ký phương thức cấp ngày nghỉ phép có lương

Có thể thiết lập phương thức cấp ngày nghỉ phép có lương dành cho nhân viên chính thức và nhân viên làm thêm như dưới đây.

Bước 2 Thiết lập ngày vào làm tiêu chuẩn

Thiết lập ngày tiêu chuẩn để cấp nghỉ phép có lương.

Bước 3 Thiết lập điều kiện lao động

Phân chia những phương thức cấp nghỉ phép có lương đã đăng ký cho nhân viên. Có 2 loại: loại phân chia ứng với từng nhân viên và loại phân chia chung theo điều kiện lao động.


Sau khi hoàn thành bước 3 、hệ thống sẽ tự động cấp ngày nghỉ có lương.Tiến hành xác nhận nghỉ phép có lương của nhân viên tại trang Thời gian lao động - Nghỉ có lương.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll