Import nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho nhà quản lý】


Khi sử dụng tính năng Import nhân viên, có thể đăng ký hoặc thay đổi đồng loạt số lượng lớn nhân viên 

※Trường hợp tiến hành thay đổi nhóm làm việc của nhân viên đã đăng ký hoặc nhân viên thôi việc, có thể trích xuất dữ liệu từ hệ thống, thay đổi nội dung cần thiết, và tiến hành Import 

Xin giới thiệu thứ tự các bước đăng ký mới nhân viên bằng cách Import 

1. Click vào mục Thiết lập - nhân viên 


2. Dowload dữ liệu đuôi CSV sử dụng để Import. Click Định dạng tải về 


Không chỉ đăng ký mới, đối với nhân viên đã đăng ký, có thể tiến hành thay đổi nhóm làm việc hoặc khi nhân viên thôi việc .

Trường hợp đó, không sử dụng định dạng tải về, từ file xuất ra, thay đổi dữ liệu sau đó tiến hành import lại 

3. Hãy chọn tên file, bảng mã, sau đó click vào Tải về 

4. Định dạng file tải về trước đó dữ liệu đã được tạo lập. 

Định dạng sẽ bắt đầu bên dưới các dòng từ dòng thứ 1~4 

Từ dòng thứ 5 hãy nhập dữ liệu import, dữ liệu tạo lập chọn kiểu CSV (CSV cắt các cột) và lưu 


Dòng thứ 1         Loại dữ liệu 

Dòng thứ 2         Loại chữ, số khả dụng khi đăng ký 

Dòng thứ 3         Dữ liệu mẫu 

Dòng thứ 4         Mục quan trọng phải nhập hay không 


Các cột 

Số nhân viên (Quan trọng)                                                    Nhập mã số nhân viên 

                                                                                                   Tối đa 15 ký tự 

Thực hiện  (Quan trọng)                                                         Chỉ định số và nội dung cần xử lý 

                                                                                                   0: Mới vào công ty   1: Thay đổi nhóm chính  2:Tạm nghỉ việc 

                                                                                             3: Quay lại làm việc   4: Từ chức  9: Thay đổi điều kiện lao động   99: Thay đổi thông tin cơ bản 

Ngày phát hành lệnh (Quan trọng)                                      Chỉ định ngày trong trường hợp dưới đây

                                                                                                   1: Thay đổi nhóm chính  2: Nghỉ việc tạm thời   3: Quay lại làm việc  4: Nghỉ việc   9: Thay đổi điều kiện lao động 

Gửi mail yêu cầu thay đổi mật khẩu                                    Nếu muốn gửi đến nhân viên mail yêu cầu cài đặt mật khẩu, hãy nhập số 1. Cần phải đăng ký mail của nhân viên. Hãy xem ở đây để biết thêm chi tiết 

Mã số nhóm (※1)                                                             Nhập mã số nhóm 

                                                                                                  Tối đa 20 ký tự 

Mã Điều kiện lao động                                                          Chỉ định điều kiện lao động 

                                                                                                  Tối đa 20 ký tự 

Họ                                                                                             Tối đa 50 ký tự 

Tên                                                                                            Tối đa 50 ký tự 

Họ (kana)                                                                                 Tối đa 50 ký tự 

Tên (kana)                                                                                Tối đa 50 ký tự 

Địa chỉ email                                                                            Hãy nhập cỡ chữ thường,  số

Số thẻ IDm                                                                               Tối đa 50 ký tự 
Giới tính                                                                                    Hãy nhập số. 1: Nam 2: Nữ 3: Không rõ 
Ngày vào công ty                                                                     Nhập theo hình thức YYYY/M/D (2017/09/23)
Ngày tính lương cơ bản bắt đầu từ ngày vào làm              Nhập theo hình thức YYYY/M/D (2017/09/23)      
Ngày tháng năm sinh                                                              Nhập theo hình thức YYYY/M/D (2017/09/23)
Biệt danh                                                                                   Tối đa 50 ký tự 
Số điện thoại quốc tế                                                              Nhập số (VD: 84) 
Số điện thoại 1                                                                         Nhập số (VD: 0912345678) 
Số điện thoại 2                                                                         Nhập số (VD: 0912345678)  
Số Fax                                                                                        Nhập số (VD: 0912345678)                                                 
Ghi chú                                                                                      Tối đa 50 ký tự 

(※1)Mã nhóm 
Hãy nhập mã nhóm nhân viên đó được phân công vào làm việc 
Xác nhận mã nhóm, hãy vào Thiết Lập - Quản lý nhóm 


(※2)Mã điều kiện lao động 
Hãy nhập mã điều kiện lao động của nhân viên đó 
Xác nhận mã điều kiện lao động, hãy vào Thiết lập - Điều kiện lao động [Mẫu dữ liệu định dạng CSV] 

5. Góc trên của màn hình, click vào mục Nhập file 

6. Chọn file 
Lựa chọn file, mã hóa và không hiển thị hàng số. Sau đó nhấn nút nhập file     

  • Chọn file 

Tại 4. Hãy chọn file CSV đã được tạo lập 

  • Chọn mã hóa 

Chọn UTF-8

  • Chọn không hiển thị hàng số 

Dữ liệu muốn nhập được nhập từ dòng nào trở đi, dòng nào không được nhập. Ví dụ: Dữ liệu đã nhập từ dòng thứ 4 trở đi thì dòng bị bỏ qua sẽ là dòng 3 

7. Hiển thị kết quả nhập 


Trường hợp nhập file thất bại, dựa theo thông tin trên lời nhắn hãy sửa lại những lỗi đó. 


*1 File CSV được viết tắt của chữ Comma Separated Value, \ Comma (Dấu phẩy)  Separated (Ngăn cách) Value (Giá trị). Cũng có thể được gọi là File ngăn cách bằng dấu phẩy

File này cần thiết khi sử dụng trong việc tính toán bảng biểu Microsoft Office Excel hoặc trong bản ghi nhớ...

*2 Dữ liệu mã hóa tuân theo quy chuẩn nhất định. Mã hóa trong file CSV sẽ gồm SJIS và UTF-8 

[SJIS] Bảng mã văn tự tiếng Nhật, trên PC đang được sử dụng rộng rãi 

[UTF-8] Bảng mã thế giới đang sử dụng. Hầu hết tất cả các máy tính đều có thể hiển thị 

 Cả 2 bảng mã đều không phải là chuẩn chung, tùy theo hệ thống sử dụng, có thể ký tự hóa. Khi ký tự hóa xong, bạn có thể thử mã khác.  

                                                                                                                          

 
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll