Doreming > Cài đặt > Nhân viên / Điều kiện lao động của nhân viên > Thiết lập điều kiện lao động của nhân viên

Thiết lập điều kiện lao động của nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các bước để thiết lập điều kiện lao động của nhân viên.

Điều kiện lao đồng của nhân viên được thiết lập cho nhân viên.  Trong điều kiện lao động, với mỗi nhân viên, các khoản mục được thiết lập có thể tiến hành thay đổi nội dung ứng với từng nhân viên. Tại Thiết lập điều kiện lao động, nút chọn【Nhân viên】có thể cài đặt cho từng nhân viên.
 1. Chọn Thiết lập - Nhân viên

 2. Chọn tên điều kiện lao động của nhân viên 3. Chọn lịch sử cài đặt - tên điều kiện lao động 4. Cài đặt mục thiết lập của từng nhân viên.
  Những mục có biểu tượng hình người là những mục để thiết lập điều kiện cho từng nhân viên. Bạn có thể thiết lập tại Điều kiện lao động của nhân viên. 
  Trong hình dưới đây, 3 mục Tiền lương/ Phí đi lại, Phụ cấp/ Khấu trừ, Tag nhân viên có thể thiết lập đối với từng nhân viên )  Khi chọn【Nhân viên】, bạn có thể thiết lập điều kiện lao động đối với từng nhân viên.  Khi chọn 【Chia sẻ】, bạn không thể thiết lập cho từng nhân viên.
  Mỗi mục thiết lập được chia thành các tab. Khi chọn các đường link dưới đây, màn hình sẽ chuyển sang một trang cụ thể.
 • Thời điểm áp dụng chọn theo Niên độ hoặc Ngày tháng năm.
  ※Có thể chọn thời điểm áp dụng trong phạm vi 2 tháng trước đó.
   ※Trong trường hợp đặt thời điểm áp dụng là thời điểm trong quá khứ, bạn không thể đặt với những tháng công ty đã quyết toán lương. Sau khi công ty đã quyết toán lương, điều kiện lao động tại thời điểm đó cũng sẽ bị khóa và không thể thay đổi.
 • Về quyết toán của công ty, tham khảo tại đây. • Cuối cùng, chọn  Cập nhật ở cuối trang.
 • Điều kiện lao động mới được thêm vào Lịch sử cài đặt.


 • Trên đây là thiết lập điều kiện lao động của nhân viên.

  Bạn có thấy bài viết này hữu ích
  Scroll