Doreming > Cài đặt > Nhân viên / Điều kiện lao động của nhân viên > Thay đổi điều kiện lao động áp dụng cho nhân viên

Thay đổi điều kiện lao động áp dụng cho nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Dưới đây là các bước thay đổi điều kiện lao động áp dụng đối với nhân viên trong trường hợp hợp đồng lao động của nhân viên chuyển từ nhân viên parttime sang nhân viên chính thức.
Trong trường hợp có sự thay đổi về lương theo giờ của nhân viên, cần thay đổi các mục tương ứng tại Điều kiện lao động của nhân viên. Tham khảo Thiết lập điều kiện lao động của nhân viên tại đây Tại đây

Thay đổi điều kiện lao động là đặt thiết lập Nhóm ngày thanh toán gắn với Điều kiện lao động, cần có đáp ứng 2 điều dưới đây.

 1. Ngày quyết toán của nhóm ngày thanh toán phải đồng nhất
  Điều kiện lao động A (quyết toán lương vào cuối tháng)
  Điều kiện lao động B (quyết toán lương vào cuối tháng)
  →Có thể thay đổi điều kiện từ A sang B.

  Điều kiện lao động C (quyết toán lương vào cuối tháng)
  Điều kiện lao động D (quyết toán lương vào ngày 20)
  →Không thể thay đổi điều kiện từ C sang D.

 2. Trường hợp thời điểm quyết toán không vào cuối tháng, tháng chuyên cần trước và sau cập nhật phải thống nhất.
  Điều kiện lao động E (quyết toán lương vào ngày 20: lương tháng 3 tính từ ngày 21/2 đến 20/3)
  Điều kiện lao động F (quyết toán lương vào ngày 20: lương tháng 3 tính từ ngày 21/2 đến 20/3)
  →Có thể thay đổi điều kiện từ E sang F.

  Điều kiện lao động G (quyết toán lương vào ngày 20: lương tháng 3 tính từ ngày 21/2 đến 20/3)
  Điều kiện lao động H (quyết toán lương vào ngày 20: lương tháng 2 tính từ ngày 21/2 đến 20/3)
  →Không thể thay đổi điều kiện từ G sang H.

Tham khảo về Nhóm ngày thanh toán Tại đây

Dưới đây là các bước thay đổi điều kiện lao động của nhân viên

 1. Chọn Thiết lập - Nhân viên 2. Chọn Điều kiện lao động của nhân viên muốn thay đổi.


 3. Chọn điều kiện lao động cà Năm, tháng thích hợp mới rồi nhấn chọn Thêm vào  • Phân loại ngày bắt đầu áp dụng: Chọn giữa Niên độ và Ngày, tháng, năm
  • Năm, tháng thích hợp: Chọn thời gian bắt đầu thay đổi điều kiện lao động. Có thể lựa chọn trong phạm vi 2 tháng trước thời điểm này
   Trong trường hợp đặt thời điểm áp dụng là thời điểm trong quá khứ, bạn không thể đặt với những tháng công ty đã quyết toán lương. Sau khi công ty đã quyết toán lương, điều kiện lao động tại thời điểm đó cũng sẽ bị khóa và không thể thay đổi. Về quyết toán của công ty, tham khảo tại đây.
  • Điều kiện lao động: Nhấp chuột để lựa chọn điều kiện lao động có thể thay đổi được hiển thị trong ô.
   Việc thay đổi điều kiện lao động có thể được thực hiện trong trường hợp thiết lập nhóm ngày thanh toán của Điều kiện lao động như dưới đây:
   Ngày quyết toán lương của nhóm ngày thanh toán đồng nhất.
   Trường hợp ngày quyết toán lương không vào cuối tháng, tháng lương chuyên cần trước và sau thay đổi điều kiện phải đồng nhất.

 4. Chuyển tới trang thêm vào điều kiện lao động của nhân viên.
  Thiết lập các mục cài đặt cho từng nhân viên ( tab có biểu tượng hình người).
  Chọn Đăng ký phía cuối trang hiển thị để kết thúc thiết lập. 5. Điều kiện lao động của nhân viên đã được thay đổi và hiển thị tại lịch sử cài đặt.


 6. Trên đây là các bước thay đổi điều kiện lao động áp dụng đối với nhân viên.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll