Doreming > Cài đặt > Cài đặt điều kiện lao động > Thiết lập chấm công và giải lao

Thiết lập chấm công và giải lao

img

2 years ago Cập nhật

 

【Dành cho quản lý

Tiến hành thiết lập chấm công và giải lao.

 1. Click vào Thiết lập- Điều kiện lao động.


 2. Click vào tên điều kiện lao động.


 3. Trong lịch sử cài đặt, click vào khoảng thời gian có chu kỳ tháng muốn hiển thị thiết lập.
  Tuy nhiên, những tháng đã hoàn thành quyết toán hoặc không nằm trong phạm vi 2 tháng kể từ thời điểm hiện tại đều không thể thiết lập được.
  ※Sau khi xóa quyết toán, người dùng lại có thể cài đặt được.Về thời điểm bắt đầu áp dụng, tham khảo tại đây.


 4. Click vào tab Chấm công/ nghỉ giải lao.
Làm tròn giờ chấm công

Tiến hành thiết lập làm tròn thời gian chấm công.
Hệ thống sẽ tiến hành xử lý làm tròn lên hoặc làm tròn xuống thời gian chấm công theo như quy tắc được thiết lập.
 Có 3 phương pháp làm tròn thời gian chấm công.
 •  Phương pháp làm tròn theo phút
 •  Phương pháp làm tròn theo lịch
 •  Phương pháp làm tròn trong thời điểm chỉ định (Giờ làm việc quy định)

Phương pháp, thời điểm bắt đầu được tổng hợp ở bảng dưới đây.

Chỉ định làm tròn đến phút

Là phương pháp làm tròn đến đơn vị phút. Ví dụ 1) Tại khởi điểm là 00 phút, làm tròn đến đơn vị 5 phút

Đi làm chấm công lúc 8:32 → Làm tròn lên thành 8:35
Tan ca chấm công lúc 18:18 → Làm tròn xuống thành 18:15

Ví dụ 2) Tại khởi điểm là thời điểm bắt đầu ca làm việc, làm tròn đến đơn vị 10 phút. Ca 9:00-18:00
 Đi làm chấm công lúc 8:32   → Làm tròn lên thành 8:40
 Tan ca chấm công lúc 18:18 → Làm tròn xuống thành 18:10


Ví dụ 3) Thời điểm bắt đầu: mỗi giờ 10 phút, làm tròn đến đơn vị 15 phút.


 Chấm công đi làm lúc 8:32 → Làm tròn thành 8:40
Chấm công tan ca lúc 18:18 → Làm tròn thành 18:10

Làm tròn  thời điểm theo lịch

Trong mục phương pháp, chọn thời điểm theo lịch, thời gian đi làm là thời điểm bắt đầu ca làm việc, thời gian tan ca là thời điểm kết thúc ca làm việc.
Tuy nhiên, trong trường hợp đi muộn ( vào làm muộn hơn thời gian bắt đầu của ca) và về sớm ( tan làm trước thời gian kết thúc ca) sẽ được làm tròn theo thời gian đơn chị chỉ định.


Ví dụ 4) Trường hợp làm tròn thời gian của ca làm, làm tròn thời gian đi sớm về muộn với đơn vị là 10 phút


Ca 9:00-18:00  
Chấm công vào làm lúc 8:32 → Làm tròn thành 9:00
Chấm công tan làm lúc 18:18 → Làm tròn thành 18:00

【Đi muộn】
Chấm công vào làm lúc 9:06 → Làm tròn thành  9:10
【Về sớm】
Chấm công tan làm lúc 17:27 → Làm tròn thành 17:20

 Làm tròn bằng phương pháp Thời điểm chỉ định ( Giờ làm việc quy định)

Chọn phương pháp " Thời điểm chỉ định ( Giờ làm việc quy định)", hệ thống sẽ làm tròn giờ theo thời điểm đã được thiết lập.
Trong trường hợp đi sớm, về muộn, thời gian sẽ được làm tròn theo đơn vị chỉ định.


Ví dụ 5)Làm tròn thời điểm chỉ định là(11:00-18:00)、đơn vị làm tròn đi sớm về muộn là 10 phút.


 Chấm công vào làm lúc 10:43 → Làm tròn thành 11:00
Chấm công tan làm lúc 18:24 → Làm tròn thành 18:00

【Đi muộn】
Chấm công vào làm lúc 11:13 → Làm tròn thành 11:20
【Về sớm】
Chấm công tan làm lúc 16:32 → Làm tròn thành 16:30

Chấm công tự động

Là tính năng tự động thực hiện chấm công theo thời gian ca làm. Khi nhân viên thực hiện chấm công, thì thời gian chấm công cũng sẽ được lưu lại trong thời gian ca làm. Đi sớm về muộn

Cài đặt cho phần này được thực hiện trong trường hợp trong phần " Làm tròn giờ chấm công" ở trên chọn phương pháp " Thời điểm theo lịch" hoặc " Thời điểm chỉ định"
Tại 2 phương pháp này, để có thể làm tròn theo lịch/ giờ chỉ định những công được chấm trước/ sau ca/ giờ chỉ định một khoảng thời gian dài, thì thời gian làm việc trước giờ bắt đầu ca và thời gian làm việc sau khi ca kết thúc sẽ không được thống kê vào thời gian làm việc.
Thời gian làm việc trước  giờ  bắt đầu của ca được làm tròn được coi như thời gian làm việc sẽ được ghi trong cột "Đi sớm" . Thời gian làm việc sau giờ tan ca được làm tròn được thống kê trong cột "Về muộn".  Có thể thiết lập làm tròn thời gian bắt đầu, kết thúc đã nhập trong cột "Đi sớm" "Về muộn" này.
Có thể lựa chọn các đơn vị làm tròn là 5 phút, 15 phút, 30 phút.
Khác

Tiến hành thiết lập tính toán thời gian đi sớm về muộn, làm tròn theo tháng, chấm công qua ngày mới.

Tính toán đi muộn về sớm

Tính theo ca làmTính thời gian đi muộn, về sớm, theo thời gian bắt đầu, kết thúc ca làm.
Luôn luôn là 0 Không tính thời gian đi muộn, về sớm.
Từ thời gian thiết lập Tính thời gian đi muộn, về sớm theo thời gian thiết lập.


 Chấm công qua ngày mới

Phụ thuộc vào việc thời gian lao động có vượt quá thời gian bắt đầu 1 ngày(được mặc định là 0:00)hay không, thực hiện thiết lập như dưới đây.
 • Không chấm công tan làm:Nếu chấm công tan làm vào khoảng thời gian vượt quá thời gian bắt đầu của một ngày,  khi đó lượt chấm công sẽ trở thành chấm công check in đi làm của ngày hôm sau.
  Ví dụ ) Thời gian bắt đầu ngày: 00:00. Chấm công tan làm vào 32:00
  12/1 Vào làm 9:00 → Tan làm (Không chấm công tan làm)
  12/2 Vào làm 8:00 

 • Có thể chấm công tan làm vào khoảng thời gian vượt quá thời gian bắt đầu của một ngày.
  Ví dụ) Thời điểm bắt đầu ngày: 00:00, chấm công tan làm vào 32:00
  12/1 Vào làm 9:00 → Tan làm 32:00(8:00AM)


Thiết lập giải lao

Có 4 loại thiết lập giải lao.
Ở giai đoạn đầu, hệ thống mặc định thời gian giải lao là 12:00~13:00.

1.Chấm công vào thời gian giải lao

Chấm công vào khi bắt đầu và kết thúc giải lao.Khi đó thời gian sẽ được tính là thời gian giải lao.
Trong trường hợp sử dụng máy chấm công nhóm , cần thay đổi thiết lập của máy. Chọn Ra ngoài khi bắt đầu giờ giải lao, quay lại khi kết thúc giờ giải lao
Trường hợp sử dụng máy chấm công cho nhân viên, chọn Giải lao khi bắt đầu giờ giải lao , quay lại khi kết thúc giờ giải lao.

 

2.Thiết lập theo thời gian cố định

 Coi thời gian giải lao là một khung giờ cố định ví dụ 12:0013:00

3.Thiết lập ứng với độ dài thời gian làm việc

 Thời gian nghỉ giải lao được tự động trừ tương ứng      với thời gian lao động đạt được.

                                                           Có thể chọn khấu trừ hoặc không khấu trừ thời gian làm thêm

 


  

【Giải lao trong ca làm đêm】Ví dụ)Thời gian ca đêm:22:00-05:00
 Thời gian làm việc:15:00-24:00(9 tiếng)
 Thiết lập làm quá 480 phút ( 8 tiếng) thì nghỉ 60 phút ( 1 tiếng)

Khấu trừ thời gian làm đêm

Khấu trừ thời gian giải lao  từ thời gian làm đêm.
Ở ví dụ trên
1 tiếng từ 22:00-23:00 sẽ trở thành thời gian giải lao.

Không khấu trừ thời gian làm đêm

 Khấu trừ thời gian giải lao ngoài thời gian làm đêm.
Ở ví dụ trên1 tiếng từ 21:00-22:00 sẽ trở thành thời gian giải lao.

4.Thiết lập trong caThiết lập thời gian giải lao trong mẫu ca,  thiết lập thời gian giải lao riêng biệt cho ca.
Về cách thiết lập mẫu ca, tham khảo tại đây.

Luật lao động cơ bản đã quy định, thời gian giải lao phải là 45 phút trở lên nếu thời gian lao động là 6 tiếng và 1 tiếng trở lên nếu thời gian lao động quá 8 tiếng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll