Cài đặt thông báo

img

2 years ago Cập nhật

Cài đặt thông báo 

【Dành cho nhà quản lí 】

Cài đặt thông báo là tính năng quan trọng, giúp gửi thông báo tới quản lý và nhân viên.

Tính năng thông báoPhê duyệt thời gian tan làm

Tính năng gửi thông báo tới nhân viên đã tam làm, nhắc nhở phê duyệt kết quả đi làm thực tế.
Sau khi nhân viên đã phê duyệt thành tích thực tế, có thể cài đặt gửi thông báo đến quản lý hoặc không.

Yêu cầu lịch làm việc


Trường hợp có nhân viên yêu cầu ca làm việc, thông báo sẽ được gửi tới quản lý.
Xác nhận trước khi làm việc


Gửi mail cho nhân viên trước khi giờ làm việc bắt đầu. Nhân viên lựa chọn 1 trong số các câu trả lời " Sẽ đi làm" "Tới muộn" hoặc "Nghỉ làm",vv...Tính năng này giúp người quản lý có thể nắm bắt trước được tình hình đi làm/ nghỉ làm của nhân viên.

Xác nhận đi muộn


Trong trường hợp đã quá giờ bắt đầu làm việc mà nhân viên chưa chấm công, hệ thống sẽ gửi mail thông báo đi muộn cho nhà quản lý. Nhân viên cũng sẽ nhận được mail xác nhận đi muộn,  có thể nêu lý do đi muộn và gửi cho quản lý.

Xác nhận về sớm


Trường hợp nhân viên tan làm trước thời gian kết thúc ca làm việc, quản lý sẽ nhận được  mail thông báo nhân viên về sớm.  Nhân viên cũng sẽ nhận được mail thông báo về sớm, nhân viên  có thể nêu lý do về sớm và gửi cho quản lý.

Xác nhận làm thêm

Gửi thông báo có tiến hành làm thêm giờ sau khi thời gian ca làm kết thúc hay không cho nhân viên. Kết quả câu trả lời của nhân viên sẽ được gửi cho quản lý.

 Cách thông báo

 • Trường hợp nhân viên và quản lý đã đăng ký địa chỉ mail, hệ thống sẽ thông báo qua mail.
 • Qua biểu tượng thông báo hiển thị trong trang dành cho quản lý và trang dành cho nhân viên.
  ※Nhà quản lý chỉ định người quản lý nhóm để kiểm soát từng nhóm nhỏ.
  Về thiết lập quản lý nhóm, tham khảo  tại đây.

Trình tự thiết lập

 1. Chọn Thiết lập - Điều kiện lao động.


 2. Click vào tên điều kiện lao động.


 3. Trong mục Lịch sử cài đặt, click vào khoảng thời gian mà người dùng muốn hiển thị thiết lập.
  Tuy nhiên, không thể thiết lập vào khoảng thời gian ngoài phạm vi 2 tháng trước/sau thời điểm hiện tại và vào tháng doanh nghiệp đang thực hiện quyết toán .
  ※Có thể thực hiện đăng ký nếu xóa bỏ quyết toán doanh nghiệp.
  Về thời điểm áp dụng, tham khảo tại đây.


 4. Click vào tab Thông báo.Quy định 36 ( Không áp dụng ở Việt Nam)


 Phê duyệt khi tan ca

 Gửi thông báo tới nhân viên đã tan làm, nhắc nhở phê duyệt kết quả đi làm thực tế.
Sau khi nhân viên xác nhận kết quả thực tế, sẽ có mail xác nhận gửi tới quản lý. Hãy chọn đối tượng để gửi mail.

Gửi tới quản lý nhóm chính

Gửi thông báo đến người quản lý nhóm của nhân viên

Gửi tới quản lý nhóm trong ngày

 Trường hợp nhân viên không làm việc trong nhóm chính, thông báo sẽ được gửi cho quản lý nhóm tạm thời mà nhân viên làm việc trong ngày.

Gửi tới quản lý doanh nghiệp

 Gửi thông báo đến quản lý doanh nghiệp.Yêu cầu lịch làm việc

Nếu nhân viên yêu cầu lịch làm việc, sẽ có thông báo được gửi tới quản lý.
Trình tự các bước phê duyệt lịch làm việc, tham khảo tại đây.Xác nhận trước khi làm việc

Gửi thông báo xác nhận đi làm cho nhân viên trước thời gian bắt đầu ca làm .

Gửi mail thông báo

Chọn thời gian gửi thông báo là ◯ phút trước khi bắt đầu ca làm việc 
(Có thể chọn : trước 5 phút、trước 10 phút、trước 15 phút、trước 30 phút、trước 45 phút 、trước 60 phút)

Thông báo tới quản lý

Chọn  gửi thông báo câu trả lời của nhân viên tới quản lý qua mail. Xác nhận đi muộn

Trường hợp đã tới giờ bắt đầu  ca làm mà nhân viên chưa chấm công, sẽ có mail xác nhận gửi tới cho quản lý và nhân viên.

Gửi mail thông báo

Chọn gửi mail xác nhận đi muộn cho nhân viên hoặc không. Câu trả lời lý do đi muộn của nhân viên sẽ được gửi tới cho quản lý 

Thông báo tới quản lý

Chọn gửi mail thông báo nhân viên đi muộn tới cho quản lý nhóm chính hoặc quản lý nhóm trong ngày.


Xác nhận về sớm

Trường hợp nhân viên chấm công tan làm trước giờ kết thúc ca làm việc, thông báo xác nhận lý do về sớm sẽ được gửi cho nhân viên và quản lý.

Gửi mail thông báo 

Chọn gửi mail xác nhận về sớm cho nhân viên hoặc không.(Câu trả lời lý do về sớm của nhân viên sẽ được gửi tới cho quản lý )

Thông báo tới quản lý

Chọn gửi mail thông báo nhân viên về sớm tới cho quản lý nhóm chính hoặc quản lý nhóm trong ngày.


Xác nhận làm thêm

Gửi thông báo cho nhân viên xác nhận có đăng ký làm thêm giờ sau khi ca kết thúc hay không. Chọn thời gian gửi thông báo là ◯ phút trước khi bắt đầu ca làm việc.

Nhân viên có thể thực hiện yêu cầu làm thêm giờ tại mail nhận được.

Gửi mail thông báo 

Chọn thời gian gửi thông báo là ◯ phút trước khi bắt đầu ca làm việc 
(Có thể chọn : trước 5 phút、trước 10 phút、trước 15 phút、trước 30 phút、trước 45 phút 、trước 60 phút)

Thông báo tới quản lý


Chọn thông báo yêu cầu làm thêm của nhân viên tới quản lý bằng mail hoặc không.Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll