Doreming > Cài đặt > Cài đặt điều kiện lao động > Thiết lập thời gian lao động cố định

Thiết lập thời gian lao động cố định

img

2 years ago Cập nhật


【Dành cho quản lý

Bài viết này sẽ giải thích về mục lao động quy định trong điều kiện lao động.

Tại mục lao động cố định, người dùng có thể thiết lập cách tính giờ làm thêm và thiết lập thời gian lao động quy định.

 1. Chọn Thiết lập- Điều kiện lao động.


 2. Click vào tên của điều kiện lao động.


 3. Từ lịch sử cài đặt, click vào khoảng thời gian mà người dùng muốn hiển thị cài đặt.
  Tuy nhiên, không thể cài đặt ở các tháng mà doanh nghiệp đã hoàn tất quyết toán hoặc các tháng nằm ngoài phạm vi 2 tháng trước/sau thời điểm hiện tại.
  ※Có thể đăng ký lại bằng cách xóa bỏ quyết toán của doanh nghiệp.
  Về thời điểm áp dụng, tham khảo tại đây.


 4. Click vào Giờ lao động quy định của công ty. Tính thời gian làm thêm giờ

Có 5 cách tính thời gian làm thêm giờ như dưới đây.

 •  Tính theo tuần
  Coi  thời gian lao động vượt quá thời gian quy định trong 1 tuần là thời gian làm thêm.

 •  Tính theo ngày
  Coi  thời gian lao động vượt quá thời gian quy định trong 1 ngày là thời gian làm thêm.

 •  Tính theo tháng
  Coi  thời gian lao động vượt quá thời gian quy định trong 1 tháng là thời gian làm thêm.

 • Tính theo thời gian làm việc biến đổi theo tháng
  Tiến hành tính thời gian làm thêm theo 3 giai đoạn: từng ngày, từng tuần, từng tháng.

 •  Tính theo thời gian bắt đầu-Kết thúc công việc
  Coi thời gian lao động trước khi ca bắt đầu và sau khi ca kết thúc là thời gian làm thêm. Tính theo tuần

Coi thời gian thời gian lao động vượt quá thời gian quy định của ngày và của tuần là thời gian làm thêm và tính thời gian đó.
Khi bỏ dấu check ở mục  Tiến hành tính toán thời gian làm thêm của ngày, hệ thống sẽ  chỉ tiến hành tính thời gian làm thêm của tuần.


Ví dụ 1) Thiết lập thời gian lao động cố định 1 ngày là 8 tiếng, 1 tuần là 40 tiếng.
  (Trường hợp thời gian lao động cố định = Thời gian lao động pháp luật quy định )


 Tính theo ngày

Tính thời gian làm thêm bằng cách coi thời gian làm thêm là thời gian lao động vượt quá thời gian lao động cố định trong 1 ngày.


Ví dụ 2)Thời gian lao động quy định trong 1 ngày là 8 tiếng


Tính theo tháng

Tính thời gian làm thêm bằng cách coi thời gian vượt quá thời gian thời gian lao động quy định của một tháng là thời gian làm thêm.Thiết lập phương pháp nhập thời gian lao động cố định của từng tháng bằng cách click vào biểu tượng ▼ bên cạnh mục Thời gian làm việc xuất hiện trong bảng lịch góc dưới màn hình.


Tính tự động:Thời gian lao động tiêu chuẩn của  các tháng được tự động tính = Số giờ lao động tiêu chuẩn trong ngày x số ngày làm việc tiêu chuẩn.

Nhập thủ công:Thiết lập thời gian lao động quy định mỗi tháng bằng cách nhập thủ công.
  


Ví dụ 3) Thời gian lao động quy định trong 1 tháng là 160 giờ

 Tính thời gian làm việc biến đổi theo tháng

Tiến hành tính thời gian làm thêm theo 3 giai đoạn : mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng.
Có thể thiết lập thời gian làm việc quy định theo từng tuần hoặc từng ngày. Vì vậy, có thể thiết lập thời gian lao động cố định vượt quá thời gian lao động mà pháp luật quy định, việc này có thể giảm bớt được chi phí cho doanh nghiệp.

Trường hợp tính thời gian làm việc biến đổi theo tháng, có thể chọn Ngày bắt đầu một tuần hoặc Thứ bắt đầu của một tháng làm ngày bắt đầu tính của tuần.

Trường hợp chọn ngày bắt đầu một tuần , thiết lập ngày bắt đầu (Hệ thống mặc định là thứ 2).


Các bước thống kê thời gian làm thêm theo thời gian làm việc biến đổi theo tháng.

 1.  Tính từng ngày
  Coi thời gian lao động vượt quá 8 tiếng (là thời gian lao động công ty quy định mỗi ngày) là thời gian làm thêm, và thống kê thời gian đó.

 2. Tính theo tuần
  Coi thời gian lao động  trong tuần vượt quá 40 tiếng (thời gian lao động công ty quy định một tuần) là thời gian làm thêm và thống kê thời gian đó.Tính theo giờ bắt đầu- kết thúc công việc

Coi thời gian làm việc trước khi ca bắt đầu và sau khi ca kết thúc là thời gian làm thêm.
Từ mục Thời gian bắt đầu, kết thúc công việc, chọn lịch làm việc hoặc giờ làm việc làm tiêu chuẩn để tính giờ làm thêm.
 Lịch 

Có thể thiết lập Số ngày làm việc quy định, thời gian lao động quy định, số ngày nghỉ tại lịch phía bên dưới màn hình.

Số ngày nghỉ lễ và ngày thứ  7, chủ nhật

Thiết lập số ngày Chủ nhật là ngày nghỉ theo pháp luật quy định, số ngày thứ 7 và ngày lễ là ngày nghỉ quy định của công ty.

Chỉ định ngày nghỉ trên lịch

Click vào biểu tượng lịch ở mỗi tháng để thiết lập ngày nghỉ.
Click vào ngày được nghỉ trong lịch và thiết lập ngày đó là ngày nghỉ lễ hay ngày nghỉ theo quy định của công ty.
Chọn biểu tượng▼ trong mục Thời gian làm việc.Thời gian làm việc quy địnhTính toán tự động 

Thời gian lao động quy định hàng tháng được tính tự động bằng công thức: thời gian lao động quy định ngày x số ngày lao động quy định của tháng.


Nhập thủ côngThiết lập nhập thủ công thờ gian làm việc quy định của các tháng.
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll