Doreming > Cài đặt > Cài đặt điều kiện lao động > Thiết lập điều kiện lao động

Thiết lập điều kiện lao động

img

2 years ago Cập nhật


【Dành cho quản lý】

Chúng tôi sẽ giải thích về thứ tự các bước  thiết lập điều kiện lao động và  các đơn vị quản lý,  các hạng mục điều khiển trong quá trình thiết lập.

 • Thứ tự thiết lập Điều kiện lao động
 • Quyết định đơn vị quản lý
 •  Kiểm soát thao tác của quản lý nhóm


Thứ tự các bước thiết lập điều kiện lao động

 1. Click vào Thiết lập-Điều kiện lao động.


 2. Click vào biểu tượng dấu  phía trên màn hình để Đăng ký mới.


 3.  Chọn Nhóm ngay thanh toán đã có  sẵn trong  điều kiện lao động.
  (Có thể đăng ký mới nhóm ngày thanh toán。Về nhóm ngày  thanh toán, hãy tham khảo tại đây.)


 4. Đăng ký thông tin cơ bản.


   
  Mã code                       Nhập tùy ý.(Hệ thống sẽ tự động đánh số nếu người dùng không nhập mã code.Có thể sử dụng Mã code thay cho tên của điều kiện lao động khi xuất/nhập dữ liệu.)
  Nhómngàythanh toán  Chọn nhóm ngày thanh toán đã được liên kết trong điều kiện lao động.

  TênNhập tên của điều kiện lao động.
  Phươngthức trả lương Chọn Việt Nam.
  Thời điểm áp dụngChọn  trong phạm vi 2 tháng trước/sau thời điểm hiện tại. Thời điểm áp dụng tham khảo tại đây.
  Nơi làm việcChọn văn phòng bảo hiểm xã hội được áp dụng trong điều kiện lao động. Cần phải thiết lập sẵn văn phòng bảo hiểm xã hội (Về cách thiết lập, tham khảo tại đây).
   Ghi chúDùng để ghi chú.

 5. Thiết lập các Tab.
  Sau khi hoàn thành phần thiết lập, click vào Đăng ký ở cuối trang. (Không cần phải đăng ký đầy đủ tất cả các tab).


  Tham khảo chi tiết các thiết lập tại link dưới đây: 
     Chuyên cần 

  Giờ lao động quy định                       Cài đặt thời gian lao động quy định của công ty, cách tính thời gian làm thêm.

  Chấm công/Nghỉ giải lao                   Thực hiện cài đặt làm tròn và thời gian giải lao.

  Phương thức cấp ngày nghỉ phép     Chọn cách thức cấp nghỉ phép.

  Lương 

  Tiền lương/Phí đi lại                             Thực hiện thiết lập tiền lương, chuyển khoản và chi phí đi lại.

  Lương tăng ca/ Làm đêm                    Cài đặt  thời gian làm đêm, phụ cấp làm thêm.

  Phụ cấp/ Khấu trừ                                 Chọn phụ cấp và khấu trừ sử dụng khi tính lương.

  Khác

   Thông báo                                             Cài đặt thông báo được hiển thị ví dụ như thông báo xác nhận công việc tới quản lý. 

  Cài đặt quyền thao tác                          Cài đặt quyền thao tác cho nhân viên, quản lý.

  Tag nhân viên                                         Chọn chức vụ cấp cho nhân viên.


Quyết định đơn vị quản lý

Tại mỗi tab của điều kiện lao động, cài đặt chọn Chia sẻ /Nhân viên.


 Nhân viênChọn Nhân viên trong trường hợp thiết lập các thông tin như lương và phí đi lại của từng nhân viên là khác nhau
 Chia sẻ

Chọn Chia sẻ khi muốn thực hiện những cài đặt điều kiện lao động ( ví dụ tính toán thời gian làm thêm, chấm công..) cho các nhân viên như nhau.


Hệ thống mặc định cài đặt các mục Chia sẻ và nhân viên như hình dưới. Có thể thay đổi thiết lập cho phù hợp với phương pháp vận hành, quản lý của từng công ty.Kiểm soát thao tác của người quản lý nhóm

Có thể kiểm soát được khả dụng hiển thị, chỉnh sửa điều kiện lao động của nhân viên đối với quản lý nhóm trong từng tab.


Không hiển thị cho nhà quản lý

       Quản lý nhóm sẽ không thể nhìn thấy điều kiện lao động của nhân viên.

Chỉ hiển thị cho nhà quản lý


             Nhà quản lý có thể nhìn thấy điều kiện lao động của nhân viên nhưng không thể chỉnh sửa.


Có khả năng chỉnh sửa quyền quản lý


              Quản lý nhóm có thể chỉnh sửa điều kiện lao động của nhân viên.
               Phần này chỉ có thể chọn được khi bật mục "Nhân viên" 


※Nếu chọn Chia sẻ, option Có khả năng chỉnh sửa quyền quản lý sẽ không khả dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll