Doreming > Lương/quản lý lương > Lương > Kiểm tra lịch sử chuyển lương

Kiểm tra lịch sử chuyển lương

img

3 years ago Cập nhật

[Dành cho nhà quản lý]


Hướng dẫn nhà quản lý kiểm tra lại lịch sử chuyển tiền lương 


Quản lý vào mục Lương => Chi tiết lương 

Trên thanh công cụ, chọn mũi tên chỉ xuống và chọn Lịch sử chuyển 


Bảng lịch sử chuyển khoản sẽ được hiển thị 


Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll