Doreming > Lương/quản lý lương > Lương > Xác nhận bảng lương chi tiết

Xác nhận bảng lương chi tiết

img

4 years ago Cập nhật

 xác nhận bảng lương chi tiết

【dành cho nhân viên】
Sau ngày thanh toán lương, nếu quản trị viên đã xác nhận bảng lương chi tiết, nhân viên có thể kiểm tra bản lương chi tiết ở trang web của nhân viên.

1. Nhấn vào bảng lương.

2. Nhấn vào ngày trả lương thì chi tiết sẽ được hiển thị.

Nhấn vào biểu tượng kính lúpcũng có thể tìm kiếm bảng lương chi tiết của một năm / tháng đã chỉ định.

※Có thể xuất PDF bảng lương chi tiết. Vui lòng kiểm tra ở đây. 

Đây là tất cả những gì cần làm để kiểm tra bảng lương chi tiết.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll