Doreming > Lương/quản lý lương > Lương > Xác nhận Chi tiết lương

Xác nhận Chi tiết lương

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho nhân viên】

Sau ngày chi trả lương, nếu nhà quản lý phê duyệt Chi tiết lương thì nhân viên có thể xem được chi tiết lương của mình trên trang dành cho nhân viên.

  1. Nhấn vào LươngーChi tiết lương


  2. Click vào biểu tượng kính lúp, bảng tìm kiếm được hiện ra, chọn ngày trả lương và đối tượng nhân viên cần tìm kiếm sau đó ấn Tìm kiếm 


Nhấn vào nút Xác nhận, dkt thúc các bước xác nhận Chi tiết lương.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll