Doreming > Lương/quản lý lương > Lương > Xem và chỉnh sửa Chi tiết lương của từng nhân viên

Xem và chỉnh sửa Chi tiết lương của từng nhân viên

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho nhà quản lý】

Giới thiệu các bước xem và chỉnh sửa lương cho từng nhân viên.


Xem Chi tiết lương

 1. Nhấn vào tên nhân viên trong Danh sách chi tiết lương


 2. Màn hình chi tiết lương của nhân viên sẽ được bật ra.


  1. Lưu: Sau khi chỉnh sửa số tiền, nhấn Lưu để lưu các thay đổi.
  2. Xác nhận: Nhấn vào nút này để xác nhận thông tin Chi tiết lương.
     ※Không thể thực hiện chuyển khoản lương nếu chưa hoàn thành thao tác xác nhận.
  3. Trả lương: Hiển thị các nội dung chi tiết như Tổng tiền lương, Thu nhập tính thuế, Phụ cấp....
  4. Khấu trừ: Hiển thị các nội dung chi tiết như Khấu trừ bảo hiểm..          
  5. Lượng điều chỉnh lại: Hiển thị tổng số tiền bảo hiểm xã hội mà công ty phải đóng cho nhân viên đó.
  6. Điều chỉnh: Hiển thị số tiền đã điều chỉnh.
     Có thể nhấn vào nút + để nhập số tiền cần điều chỉnh.
     Mục này dùng để điều chỉnh các khoản của tháng trước do quên nhập
  7. Thực lĩnh: Hiển thị số tiền dự định chuyển khoản cho nhân viên vào ngày chi lương.
  8. Chuyển khoản: Hiển thị chi tiết chuyển khoản.
    
    Đã thanh toán: Số tiền đã cho nhân viên ứng 
    Số tiền chuyển khoản: Là số tiền Thực lãnh trừ cho số tiền Đã thanh toán. Đây là số tiền thực tế đã chuyển khoản cho nhân viên.
    Trạng thái chuyển khoản: hiển thị thông tin cho biết tình trạng xử lý đang là "Chuyển khoản thành công/ Chưa chuyển khoản/  Không đủ số dư...
    Ngày chuyển khoản: Hiển thị thông tin ngày giờ đã chuyển khoản.


Chỉnh sửa

Có thể nhấn vào từng mục để chỉnh sửa trực tiếp.

※Nếu đã thực hiện thao tác Xác nhận chi tiết lương thì không thể chỉnh sửa được nữa.
※Sau ngày trả lương cũng không thể chỉnh sửa được nữa.

 1. Nhấn vào mục cần sửa để nhập.


 2. Nhấn lưu.


 3. Chi tiết lương sẽ được tính lại.

Sau khi xác nhận chi tiết lương, việc chuyển khoản tiền lương có thể được tiến hành 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll