Nhân viên không được hiển thị

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Trường hợp có nhân viên không được hiển thị trên màn hình Thiết lập-Nhân viên, hãy tìm kiếm xác nhận theo Phân loại chức vụ.
Có các phân loại chức vụ sau:

  • Đang đi làm
  • Đang giải lao
  • Đang đi làm & đang giải lao
  • Đã nghỉ làm
  • Nhà quản lý chấp nhận

Trong số 5 phân loại này, những nhân viên thuộc phân loại đã nghỉ việc sẽ không hiển thị kể từ ngày bắt đầu thôi việc.

Để hiển thị những nhân viên  đã nghỉ việc, chọn phân loại "Đã nghỉ việc " trong điều kiện tìm kiếm.
(Tham khảo hình dưới đây)Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll