Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Dành cho nhân viên > Thiết lập ngày vào công ty cho nhân viên

Thiết lập ngày vào công ty cho nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Sau đây là các bước thiết lập ngày vào công ty cho nhân viên đã được đăng ký.

(Về các bước đăng ký nhân viên、tham khảo tại đây

  1. Chọn Thiết lập - Nhân viên.


  2. Click vào tên nhân viên muốn thiết lập ngày vào công ty.


  3. Nhập vào mục Ngày vào công ty trong trang Thông tin cơ bản, sau đó click Cập nhật.


    ※Ngày tính lương cơ bản bắt đầu từ ngày vào làm sẽ được ưu tiên khi xem xét cấp nghỉ phép có lương.
    Trường hợp không nhập mục Ngày tính lương cơ bản bắt đầu từ ngày vào làm, việc xem xét cấp nghỉ phép sẽ dựa vào ngày vào công ty.

    Chi tiết về Ngày tính lương cơ bản bắt đầu từ ngày vào làm, tham khảo tại đây.


Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll