Phải làm gì khi quên chấm công?

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Trường hợp nhân viên quên không chấm công, hãy đăng ký mới lại kết quả đi làm thực tế hoặc chỉnh sửa lại thời gian chính xác.


  •  Yêu cầu quản lý đăng ký/ chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế.
    Báo cáo nhà quản lý và yêu cầu đăng ký mới/ chỉnh sửa.
    Trình tự các bước đăng ký/chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế của quản lý, tham khảo tại đây.

  • Nhân viên tự đăng ký/ chỉnh sửa
    Hãy chỉnh sửa nếu  nhân viên có thể tự mình chỉnh sửa kết quả thực tế. Tại cột ghi chú, ghi rõ lý do chỉnh sửa để báo cáo với quản lý.
    Trình tự các bước chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế của nhân viên, tham khảo tại đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll