Download dữ liệu chấm công

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Có thể download dữ liệu chấm công từ màn hình của Kết quả thực tế đi làm. (Download dưới dạng file CSV)

Có thể chỉ định nhân viên và thời gian tùy ý, và download kết quả tương ứng.

※Về các bước trích xuất file Kết quả thực tế đi làm, tham khảo tại đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll