Phải làm gì khi quên chấm công tan làm?

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

。Màn hình hiển thị chấm công sẽ thay đổi tùy thuộc vào thiết lập của chấm công qua ngày mới.
(Về thiết lập chấm công qua ngày mới, tham khảo tại đây.)

 • Trường hợp không thiết lập chấm công qua ngày mới
  Nếu chấm công vào thời điểm vượt quá thời điểm bắt đầu 1 ngày *1, khi đó hệ thống sẽ mặc định thành chấm công đi làm chứ không phải chấm công tan làm.
  Trong trường hợp này, thời gian tan làm trong kết quả thực tế đi làm sẽ được để trống, người dùng cần nhập thời gian tan làm vào chỗ trống đó.

 •  Trường hợp có thiết lập chấm công qua ngày mới
  Vẫn có thể chấm công tan làm khi đã qua thời điểm bắt đầu ngày. Do đó, lần chấm công tiếp theo khi vào làm sẽ trở thành chấm công tan làm . Sau khi chấm công tan làm, hãy tiến hành chấm công vào làm.
  Trong trường hợp này, người dùng cần chỉnh sửa lại chính xác thời gian tan làm của ngày quên không chấm công.

Cách xử lý

 • Yêu cầu quản lý đăng ký/ chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế.
  Báo cáo nhà quản lý và yêu cầu đăng ký mới/ chỉnh sửa.
  Trình tự các bước đăng ký/chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế của quản lý, tham khảo tại đây.

 • Nhân viên tự đăng ký/ chỉnh sửa
  Hãy chỉnh sửa nếu  nhân viên có thể tự mình chỉnh sửa kết quả thực tế. Tại cột ghi chú, ghi rõ lý do chỉnh sửa để báo cáo với quản lý.
  Trình tự các bước chỉnh sửa kết quả đi làm thực tế của nhân viên, tham khảo tại đây.


*1 Thời điểm bắt đầu ngày:là thời điểm làm mốc tính sang ngày mới được cài đặt trong hệ thống。

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll